Johnny Nash - Love ain't nothin' - UK Pye International - VG+